загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

4.3.2. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Керівник відділу, а не директор, визначає
розміри заробітної плати своїх підлеглих.
Економічні методи носять непрямий характер управлінського впливу і засновані на використанні економічного механізму. Вони, насамперед, стимулюють діяльність організації по забезпеченню інтересів усього суспільства. Здійснюється це через систему оподатковування, кредитування, різного роду пільг. Ці методи займають центральне місце в системі наукових методів управління трудовою діяльністю людей, оскільки на їхній основі встановлюється такий режим роботи і такі стимули, що об' єктивно спонукають і зацікавлюють персонал в ефективній роботі (заробітна плата, премії, участь у прибутках, інші винагороди). Тобто впливом на безпосередні інтереси об 'єкта управління створюється механізм його орієнтації на найбільш ефективний режим роботи без постійного і безпосереднього втручання зверху.
До економічних методів управління відносять: організаційно-виробниче планування, програмно-цільове управління, комерційний розрахунок, систему економічних регуляторів господарської діяльності.
Організаційно-виробниче планування - розробка системи показників, що охоплюють усю діяльність підприємства (виробництво, реалізація, закупівля сировини і матеріалів, фінанси, запаси матеріалів і товарів, робоча сила). Специфіка планування як методу управління полягає:
- у його цільовій спрямованості (показує виконавцям, яких результатів треба досягти);
- у його адресній спрямованості (планове завдання адресується конкретному підрозділу чи виконавцю);
- у визначенні часового інтервалу (рік, місяць, тиждень, зміна).
Програмно-цільове управління як метод застосовується у випадках виникнення складних задач, для яких ще не розроблені механізми їхнього вирішення. Цільове управління дозволяє розглядати нову мету діяльності з різних точок зору, спроектувати під неї структуру ресурсів і показників.
Комерційний розрахунок ґрунтується на загальних принципах ринкової економіки: повна відповідальність за результати діяльності, конкуренція виробників товарів і послуг, вільне ціноутворення.
Це метод ведення виробничої діяльності, заснований на порівнянні витрат на виробництво продукції з результатами господарської діяльності (обсяг продажів, прибуток), повному відшкодуванні витрат на виробництво за рахунок одержання доходів, забезпеченні рентабельності виробництва, ощадливій витраті ресурсів, матеріальниі зацікавленості працівників у результатах праці.
Система економічних регуляторів господарської діяльності складається з:
- загальнодержавних регуляторів: податки, кредити, регульовані ціни і тарифи, економічні пільги;
- місцевих регуляторів, застосовуваних органами місцевої влади для поповнення своїх бюджетів (місцеві податки і збори, рентні платежі);
- внутрішньосистемних регуляторів господарської діяльності підвідомчих підприємств - це централізоване створення фондів (резервного, капітальних вкладень, підготовки кадрів, страхування) і внутрішньогосподарських відрахувань на загальноорганізаційні цілі. Норми відрахувань у ці фонди встановлюються органом управління організації чи підприємства.
Комплекс економічних регуляторів повинен бути гнучким, вчасно враховувати зміни економічної ситуації, а сама кількість регуляторів у міру становлення ринкових відносин повинна зменшуватися.
Реалізація економічних методів управління здійснюється в системі економічних відносин між членами трудового колективу. Керівництво організації за допомогою різних компонентів оплати праці (основної і додаткової заробітної плати, премій) регулює матеріальну зацікавленість працівників.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

4.3.2. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

 1. ВСТУП
  Ринкові реформи в економіці України набувають все більшої сили, формуючи нові соціальні відносини, в тому числі, і в сфері управління. Сучасна система управління найбільш адекватно відображає менеджмент, як науку та практику управлінської діяльності. Нині потребу в менеджменті відчувають всі сфери життєдіяльності суспільства, тому не дивно, що зростає число навчальних закладів, де вивчають теорію
 2. Система менеджменту (соціального управління)
  включає такі компоненти: механізм управління; структуру управління; функції управління; об’єкти управління; кадри управління; процес
 3. 4.3.1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  Головне призначення методів менеджменту - забезпечення гармонії індивідуальних, колективних і соціальних інтересів. Управління - це складний і динамічний процес, що направляється і здійснюється людьми для досягнення поставленої мети. Після визначення мети (чого необхідно досягти?) виникає питання: як найбільш раціонально досягти мети? Тобто постає питання необхідності використання арсеналу
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
  1. Що виробництво розуміє під методами управління? 2. На що орієнтовані методи управління? 3. Наведіть класифікацію методів управління. 4. Поняття економічних методів управління. 5. Суть комерційного розрахунку. 6. Планування як основний метод економічних методів управління. 7. Ціна та ціноутворення як важіль економічних методів управління. 8. Поясніть, як вирозумієте фінансову політику?
 5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
  - це форма реалізації взаємодії і розвитку відносин управління, відображених, в першу чергу, в законах і принципах управління, а також в цілях, функціях, структурі, методах, процесі і механізмі
 6. ЛЕКЦІЯ. УРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ, СТРЕСАМИ І ЗМІНАМИ В КОЛЕКТИВІ
  5. Поняття конфлікту, їх види і типи, причини виникнення 6. Методи і стилі управління конфліктами 7. Поняття стресів, причини їх виникнення і методи управління 4. Процес управління змінами в діяльності
 7. 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  Методологія - це вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності. Виходячи з цієї дефініції, основними складовими даної лекції будуть закономірності управління та його принципи, а також зміст, функції та методи
 8. 4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КУРСУ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
  Враховуючи те, що менеджмент – це управління підприємством з метою отримання прибутку, то існує, так званий, економічний механізм менеджменту, який складається з трьох блоків (мал. 4, 5, 6): внутріорганізаційне управління, управління виробництвом і управління персоналом. Мал. 4. Внутріорганізаційне управлінн Мал.5. Управління виробництво Мал. 6. Управління персонало {foto6} Саме
 9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
  1. Управління як особливий вид людської діяльності. 2. Управлінські революції, їх суть. 3. Розкрийте суть поняття "менеджер” та "менеджмент”. 4. Що таке управління? Чому воно необхідне. 5. Доведіть, що менеджмент - це система наукових знань. 6. Чотири концепції розвитку сучасної теорії та практики. 7. Доведіть суть підходів до управління: - управління як процес; - системний підхід;
 10. ЗАКОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ
  Усім, що нас оточує, управляють об'єктивні закони - суттєві, усталені, повторювані відношення між явищами у природі й суспільстві. Умовно ці закони можна поділити на три групи: - закони матеріального світу (фізичні, хімічні, біологічні тощо); - закони суспільного життя (історичні, економічні тощо); - філософські закони, тобто ті, які діють та управляють і матеріальним світом, і суспільним
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
  1 Основні закони менеджменту та їх характеристика. 2. Суть основних принципів управління. 3. 12 знаменитих принципів продуктивності праці за Емерсоном. 4. Принципи адміністративного управління за А.Файолем. 5. Роль принципів менеджменту в досягненні мети. 6. Суть загальних принципів управління. 7. Ієрархічність як один з основних принципів управління. 8. Сучасні принципи менеджменту.
 12. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
  1. Поясніть природу організаційних змін. 2. До чого призводять зміни? Що вони спричиняють? 3. Проаналізуйте шість етапів моделі процесу управління організаційними перемінами. 4. Наведіть приклади використання участі робітників в управлінні для здійснення змін. 5. Які методи подолання опору змінам Ви знаєте? 6. Поясніть суть понять ефективність, ефект, ефективність виробництва. 7. Які види
 13. ЛЕКЦІЯ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Сутність поняття ефективності управління і діяльності організації і методологічні підходи щодо її визначення 2.Основні критерії, показники і методологія оцінки ефективності управління 3.Соціальна ефективність
 14. ТЕСТИ
  1. Що являє собою інформація в процесі управління? а) засіб праці; б) предмет праці. 2. Інформацігта система - це: а) ланки накопичення інформації і канали її просування; б) технічні способи збору, обробки, збереження інформації та її носії; в) а, б; г) комп'ютеризована система збереження управлінської інформації. 3. Науково-технічна інформація може міститися в: а) науково-технічній
 15. ДЕМОКРАТІЯ - ПОГАНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ, АЛЕ ІНШІ ЩЕ ГІРШІ.
  У.Черчілль Управління різноманітне, воно всюди супроводжує людину й існує в різних видах: - державне управління соціально-економічним життям суспільства через відповідні інститути (міністерства, правова система, місцеві органи влади); - ідеологічне управління, здійснюване шляхом укорінення у свідомості людей концепції розвитку суспільства, що формується різними політичними партіями;
 16. ТЕСТИ
  1. Метод організаційно-стабілізуючого впливу, який полягає у встановленні нормативів, які є орієнтиром у діяльності, це: а) регламентування; б) нормування; в) стандартизація. 2. Застосування яких методів управління передбачає зацікавлення колективів і окремих працівників в ефективній праці через їх матеріальне стимулювання: а) організаційних; б) організаційно-розпорядчих; в) економічних.
 17. Сутність менеджменту (соціального управління)
  визначається формуванням і функціонуванням цього класу управління як
 18. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  1. Дайте визначення поняттю "функція менеджменту”. 2. Назвіть основні функції менеджменту. 3. З чого складається функція планування? 4. Що включає організація як функція менеджменту? 5. Що означає функція мотивація? 6. З яких аспектів складається функція контролю? 7. Яка з функцій менеджменту є найважливішою в практичній діяльності? Чому? 8. Як класифікують функції менеджменту?
 19. Зміст науки менеджменту (соціального управління)
  – визначення законів і закономірностей, розробка принципів, функцій, форм і методів цілеспрямованої діяльності людей у процесі управління
 20. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ: ТИПИ І ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
  Організаційна структура управління – це впорядкована сукупність взаємопов,язаних елементів, які знаходяться між собою у стійких взаємостосунках, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури можуть бути як окремі працівники, служби, так і окремі ланки апарату управління, а взаємозв’язки між ними підтримуються через горизонтальні і вертикальні зв’язки, які
Портал Management-Books.Biz © 2014
info@management-books.biz
Рейтинг@Mail.ru